< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
HBD to Me ^^ [8706/1]
Graduation Ceremony 3... [208/3]
Graduation Ceremony 2 [209/0]
Graduation Ceremony 1 [196/0]
¢Í§¢ÇÑ­Çѹ»ÕãËÁè Happy New Year 2009 ^^ [186/0]HBD to Me ^^

 ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´ãËéµÑÇàͧÊÑ¡¡Ð˹èÍ ÍÔÍÔÍÔ ¢Í§¢ÇÑ­¨Ò¡á´¹ä¡ÅÍÕ¡áÅéÇ ¹èÒÃÑ¡ªÐÁÑ´ ....

      

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡æ¹Ð¤êÒº ¤Ø§¾ÕèÎÒÃì· ¹èÒÃÑ¡¨Ô§æàÅÂÊÁáÅéÇÅèСѺ©ÒÂÒ¨ÍÁ Surprise

áËÁ ÃѺ»ÃÔ­­Ò¡çÁÕ Surprise Çѹà¡Ô´¡çÂѧ¨Ð Surprise ÍÕ¡ ¢Íº¤Ø³¹Ð¤Ð·Õè¨Óä´é  

Çѹ¹Õéä»·Ò¹¢éÒǡѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇʹءʹҹµÒÁà¤Â ÍÔÍÔÍÔ...  ¢Í¾ÃãËéµÑÇàͧà¨ÍáµèÊÔ觴Õæ

¤¹´Õæà¢éÒÁÒ㹪ÕÇÔµ´éÇÂà¶ÍÐ ÊÒ¸Ø....

 

¹ 12 .. 2552 02:05:49
 1 鹵
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¤èÐ ¤Ô´ÊÔè§ã´¡ç¢ÍãËéÊÁ»ÃÒö¹Ò¹Ð¤Ð
++ Mom Prae Á¹ËÁÕ¾ÙËì Photobucket
14 .. 2552 21:52:32