µØêºæææ

2 ÊÔ§ËÒ¤Á 2548

Çѹ¹Õ餹´Õ¢Í§áÁèµ×è¹ÃѺ¾è͵Ñé§áµèµÕÊÕàŹèÐÅÙ¡ ¾ÍáÁèµ×è¹ä»à»Ô´»ÃеÙãËé¾èÍ ¹Ùë¡çµØêºææ ÊÒÁ¤ÃÑé§áÁèºÍ¡¾èÍ ¾èÍ´Õã¨ãË­èàÅ ¾èͺ͡ÇèÒ ¹Ùëà¡è§à»ç¹à´ç¡´ÕÃÑ¡¾èÍ ËÅѧ¨Ò¡¾èÍà¢éÒºéÒ¹ ¹Ùë¡ÑºáÁè¡çËÅѺ¡Ñ¹µèÍ µ×è¹ÍÕ¡·Õ µÍ¹àÃÒä»ÍÒº¹éÓ´éÇ¡ѹ áÁèàµÃÕÂÁµÑÇä»·Ó§Ò¹¨éÒ

04 : 00  ¹.            µ×è¹ÃѺ¾èÍ¡ÅѺ¨Ò¡·Ó§Ò¹µÍ¹àªéÒ

06 : 30  ¹.            µ×蹡Թ¹Á¡ÑºáÁè

08 : 30  ¹.            ¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇËÁÙ¨êÐ

10 : 30  ¹            ¹Ùë´Ôé¹ ¤§ËÔÇ áÁè¡Ô¹¡ÅéÇÂËÍÁ 1 㺨éÒ

10 : 45  ¹.            ¹Ùë´Ôé¹äÁèÂÍÁËÂØ´àÅ à»ç¹¨Ñ§ËÇÐ µØêºææææææææææ

¹ 02 .. 2548 11:16:56
 1 鹵
äÇéÁÒµÔ´µÒÁ¹éͧ¹ÙëãËÁè¹Ð¤Ð
ÁÕ¹Ò
02 .. 2548 17:18:17
< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
µØêºæææ [7379/1]
¤¹äÁèÁÕ¹éÓ㨠[170/1]