< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
[9634/2]
Çѹ·Õè½¹µ¡ [343/2]
àÊ×éÍáË觤ÇÒÁÊØ¢ [307/1]
àÃÒ¨ÐäÁèä´éà»ç¹·Õè˹Öè§ËÒ¡àÃÒÂѧÇÔ觵ÒÁ¤¹Í×è¹ÍÂÙè [336/0]
·ÓäÁàÃÒµéͧÇÔ觵ÒÁËÒ¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡? [356/3]
¤¹ÊӤѭ [265/0]
¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó´Õææ [265/0]
á¤è¤¹ÍÕ¡¤¹ [340/2]
Çѹà¡Ô´¨êÐ [445/0] 

Çѹ¹ÕéÃÙéÊÖ¡§Ò¹ÂØè§ææ·Ñé§Çѹà¾ÃÒÐà¨éÒ¾ÕèáÁÇàËÁÕÂÇäÁèÁÒ

............................................................

ÃÙéÊÖ¡à˹×èÍÂà¾ÃÒеéͧà¨Í¤¹·Õè§Õèà§éÒ

...........................................................

ÃÙéÊÖ¡àº×è͡Ѻ¡Ò÷Õèµéͧ·¹

...........................................................

ÃÙéÊÖ¡äÁèÍÂÒ¡¾Ù´¡Ñº¤¹·Õè¾Ù´¨ÒäÁèà¢éÒã¨ÍÂÒ¡

.........................................................

à¾ÃÒЩѹäÁèãªè¹Ò§àÍ¡·ÕèéµéͧÁÒ¹Ñè觻Ñé¹Ë¹éÒãËéµÑÇàͧ´Ù´Õ

à¾ÃÒЩѹäÁèªÍº¡ÒõÕÊͧ˹éÒµèÍ˹éÒ¤¹Í×è¹ææ

à¾ÃÒЩѹà»ç¹¤¹µÃ§ææªÍº¡çºÍ¡ÇèҪͺ

äÁèªÍº¡çºÍ¡ÇèÒäÁèªÍº

áÅЩѹ¡çäÁèãªè¤¹Íè͹áÍËÃ×ͼÙé¼èÒÂá¾é

áÅЩѹ¡çäÁèãªè¼Ù骹Ðã¤ÃµèÍã¤Ã

áµè·Ø¡Çѹ¹Õé©Ñ¹ª¹Ð㨩ѹàͧ

¹ 29 .. 2551 17:10:39
 2 鹵
á¤èª¹Ð㨵ÑÇàͧ¹Õè¡éÍÊØ´ÂÍ´áÅéǤÃѺ

äÁèµéͧá¢è§¡Ðã¤Ã

á¢è§¡ÐµÑÇ´Õ¡ÇèÒ
.ðOð.iAmWhO.ðOð.
30 .. 2551 13:45:09
à»ç¹µÑǢͧµÑÇàͧ¹ÕèáËÅдշÕèÊØ´¤èÐ...
µØꡤèÐ Photobucket
01 .. 2551 12:28:09