< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
¹éͨÑÂ໧àËÁ×͹¡Ñ¹¹èÐâÇéÂÂÂÂÂÂÂÂ!!!!!!!!! [10289/1] 
¹éͨÑÂ໧àËÁ×͹¡Ñ¹¹èÐâÇéÂÂÂÂÂÂÂÂ!!!!!!!!!

     ÍéÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!ÍÐÃÑ¢ͧÁÒ¹ÇèР áËÁè§ ÁÖ§ÂѧÃÑ¡¡Ù»èÒÇà¹ÕéÂËèÐ=_=Çѹà¡Ô´¡ÙÁÖ§¡çäÁèâ·ÃÁÒ....àÅÂÁÒ 3 ÇѹáÅéǹèÐäÍéÍéǹÁÖ§¨Ð¦èÒ¡Ù·Ñé§à»§àÅÂËÃÍ  äÍ餹ã¨ÃéÒ  àË繤¹Í×è¹´Õ¡ÇèÒà¤éÒÍÂØèàÃ×èÍÂàÅÂ.0.äÁèä´éà¨Í¡Ò¹ 7  à´×͹áÃéǹèР äÁèä´é¤Ø¡ҹ·Ø¡ÇѹÁÒ  4  à´×͹áÃéǹèеÑé§áµè·ÕèÍéǹ·ÑÁ§Ò¹  àªÕèÂææ Ẻ¹Ñé¹ÍèÐà¤éÒÍÂÒ¡¦èÒäÍé¾Ç¡¹Ñé¹ÍÔºÍéÒÂàÅÂ.0.  ¨ÐÍÐäáÐÍéǹ¹Ñ¡Ë¹Ò¡éÍÁÐÃØé  à¤éÒà˧ҹèÐâÇéÂÂÂÂÂÂÂÂÁÕΌ¡éÍàËÁ×͹¡ÐäÁèÁÕ....¶éÒäÁèµÔ´ÇèÒ¡ØÃÑ¡ÁÖ§¡ØäÁè·¹ËÃÍ¡¡¡¡...ÍéÒÂàªÕèÂ...á¤è¹Õé¡éͨÐáÂèÍÂØèáÃéÇáÁèÂѧÁÒäÍé¹Øè¹äÍé¹ÕéÍÕ¡   àº×èͤéÒºººàº×èÍÍÍ...àÎéÍÍÍ...ÁÐäèлŧä´é¡ÐäÁèÃØé  ÍÔ¨©Òà¾×è͹ÁÒ¹ÇèР áËÁè§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñ¹¨Ñ§- -"

                              .*.*.*.*.*.*..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*..*.*..*.*..*.*.*.*..*

         àÎéÍÍÍÁÐäËÃèÁÖ§¨ÐÍÍ¡¨Ò¡âÅ¡Á×´«Ð·Õà¹ÕéÂʧÊÒÃÁÖ§ÇèР §Ò¹ÍѹµÃÒÂææẺ¹Ñé¹ÍèÐäÁèÃØé¨ÐÍÂÒ¡·ÑÁä»·ÑÁäÁU_Uâõ¨Ôµ»èÒÇ¡éÍÁÐÃØé  ºéÒªÔºàÅ  âÇé¡٨ҺéÒµÒ  ¡ØäÁèä´éÍÂÒ¡·ÑÁµÑǻҹÂÒÍ͹èËÃÍ¡¹èÐ- - áµè¡éÍÁÐÍÂÒ¡àÈÃéÒ¹ÕéËÇèÒ  ÂÔéÁ¡Åºà¡Å×͹´Õ¡èÐÁҹ໹àÃ×èͧ·Õè´Õ·ÕèäÁèµéͧãËé¤ÑÂÁÒ໹ËèǧT_Táµè¹ÑÂ㨹ÕéÊÔ  ¹éÓµÒäËÅ໹ÊÒÂàÅ×Í´àÃÂ( ÍÒÃÁ³ìÃعáçáËÐÇѹ¹Õé ) Î×Í Î×Í Î×Í

             0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0--0-0-

¹ 20 .. 2550 16:55:44
 1 鹵
«ÕàÃÕÂÊäÃ¹Ñ¡Ë¹Ò ¶éÒà¤éÒäÁèÃÑ¡àÃÒ¡ç»ÅèÍÂà¤éÒä» ·ÓäÁàÃҨеéͧ·¹¡Ñº¼ÙéªÒ·ÕèäÁè¤Ô´¶Ö§àÃÒ´éÇ ·ÓẺ¹ÕéÁÕáµèáÂè¡ÑºáÂè
...***...
20 .. 2550 17:06:57