< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
ÁÒá¹Ð¹ÓµÑǨéÐ [6906/4]ÁÒá¹Ð¹ÓµÑǨéÐ

ËÇÑ´´Õ¨éÐ........

¢ÍÁÒá¹Ð¹ÓµÑÇ˹è͹Р

à¾Ôè§à¢Õ¹ä´ÍÒÃÕè ¤ÃÑé§ááàŹÐà¹ÕèÂ

ª×èÍ "àÍ" ¹Ð¨êР

ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡·Ø¡¤¹¹Ð

¹ 18 .. 2551 12:33:47
 4 鹵
ËÇÒ´´ÕÂÑÂàÍ à¾×è͹ÃêÒ¡¡¡¡¡

à´ëǹÕéÁÕÁÒà¢Õ¹ä´Ï ´éÇÂÎÔéÇÇÇÇÇÇ

ÁÒÍѾºèÍÂ æ ¹êÒ..ÍÂèÒÅ×ÁàÍÒÃÙ»ÁÒÍÇ´¡Ñ¹´éÇÂÅèÐ

á¡ÊºÒ´ժÔÁÔ ¤Ô´¶Ö§¨Ñ§äÁèä´éà¨Í¡Ñ¹¹Ò¹áÃÐ ªÑ鹡çà¾Ôè§ÁÒà¢Õ¹ä´ÏàËÁ×͹¡Ñ¹ÍèÐ ÍѾÁÑè§ Å×ÁÁÑè§ ¢Õéà¡Õ¨ÁÑè§ ÎèÒ æ ææ

Aungpao Family
18 .. 2551 13:21:31
ËÇÑ´´Õ¨éÒ àÍ..... áÅéǾÕè¨ÐáÇÐà¢éÒÁÒàÂÕèÂÁºÍÂæ ¹êÒ
¾ÕèÍéÍÁ (nori)
18 .. 2551 17:49:06
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ¹Ð¤Ð ¾ÕèàÍ
noopu
18 .. 2551 23:33:44
ÁÒà¢Õ¹䴡Ðà¤éÒáÅéÇàËÃÍà¾×è͹ ÍÔÍÔ
¢¹Áä¢è
19 .. 2551 17:09:19