< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à¨Íà¸Í........ ÍÕ¡¤ÃÑé§ (¢Íº¤Ø³¾ÃÐà¨éÒ) [8410/0]
¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§ËéÒÁ¡Ñ¹äÁèä´é [231/0]
¹Ö¡¢Öé¹ä´éÇèÒ........ [194/0]
Dream Dream Dream [243/0]
hello kitty ¡Ñºà¾×è͹¾éͧ 3D [247/1]
my melo jung 3 [313/0]
my melody 2 [222/0]
test test vdo [185/1]
test test [231/0] 
à¨Íà¸Í........ ÍÕ¡¤ÃÑé§ (¢Íº¤Ø³¾ÃÐà¨éÒ)

Çѹ¹Õé à¾Å§¹Õ餧à·Õºà¤Õ§ä´é ¡Ñº¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ ÊÔ觷Õèä´é·Óã¹Çѹ¹Õé  ·Óà¶ÍÐ àÁ×èͤسàËç¹ÇèÒ´Õ àÁ×èͤسÂѧÁÕâÍ¡ÒÊÍÂÙè ÍÂèÒÃÕÃÍàÅ ËÒ¡ ¤Ô´´ÕáÅéÇ ·Óà¶ÍСè͹·Õè¨ÐäÁèä´é·Ó ¨ÐÁÕã¤ÃÍÂÙè¤Ùè¿éÒ Â×¹ËÂÑ´à¤Õ§¢éÒ§¡Ñº¤Ø³ä´é µÅÍ´¡ÒŤ§äÁèÁÕ àÁ×èͤسÁÕâÍ¡Òʨ§ÍÂèÒ»ÅèÍ ÇԹҷշͧáË觤ÇÒÁÊØ¢¹Ñé¹ä» ÅзÔé§à¶Ô´ ·Ô°Ô ÅзÔé§à¶Ô´ ¤ÇÒÁâ¡Ã¸¢Öé§ËÃ×Íá¤é¹ àÁ×èͤسÇÒ§Áѹŧ ¤ÇÒÁÊØ¢à¾×è͹¢Í§¤Ø³·ÕèËÒÂ˹éÒ仹ҹ ¨Ð¡ÅѺÁÒËÒáÅÐÂÔéÁãËé¡ÑºªÕÇÔµ¤Ø³ ¶Ö§áÁ鹨Ðà»ÅÕè¹˹éÒà»ÅÕè¹µÒä» áµè¹Ñ蹡çÊآ㨠äÁèäªèàËÃÍ Åͧ Åͧ¤Ô´´Ù ÇèҤسµéͧ¡Òèж×Í ËÃ×ͨÐÇÒ§ µéͧ¡ÒèÐà»Ô´ÃѺËÃ×ͼÅÑ¡äÊ ·Ø¡ÊÔè§ÍÂÙè·ÕèµÑǤسàͧ áÅéǤسÅèÐ ·ÕèÃÑ¡ ¤Ø³¨ÐàÅ×͡Ẻä˹

I'm 15 for a moment
Caught in between 10 and 20
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are

I'm 22 for a moment
She feels better than ever
And we're on fire
Making our way back from Mars

15 there's still time for you
Time to buy and time to lose
15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live

I'm 33 for a moment
Still the man, but you see I'm a they
A kid on the way
A family on my mind

I'm 45 for a moment
The sea is high
And I'm heading into a crisis
Chasing the years of my life

15 there's still time for you
Time to buy, Time to lose yourself
Within a morning star

15 I'm all right with you
15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live

Half time goes by
Suddenly you're wise
Another blink of an eye
67 is gone
The sun is getting high
We're moving on

I'm 99 for a moment
Dying for just another moment
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are

15 there's still time for you
22 I feel her too
33 you're on your way
Every day's a new day

15 there's still time for you
Time to buy and time to choose
Hey 15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live

 

¨ÍÁâ¨Ã......... ËÑÇã¨à¸Í

¹ 17 .. 2550 15:19:17
ѧդ鹵