< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ã¹Çѹ·Õè(ËÑÇã¨)Íè͹áÍ [5240/0]¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ã¹Çѹ·Õè(ËÑÇã¨)Íè͹áÍ

ÇÑ ¹ ¹Õé à »ç ¹ ÇÑ ¹ á à ¡ ·Õè ä ´é Á Ò à ¢Õ Â ¹ ä ´ Í Ò ÃÕ ·Õè à Çç º ¹Õé

ÃÙé ÊÖ ¡ á » Å ¡ æ      - -"

á µè ¡ç â Í à ¤ ´Õ à ¹ Í Ð

à Á×è Í ¡è Í ¹ à ¤Â à ¢Õ Â ¹ ã ¹ à Çç º ¢ Í § à Âç ¹ µ Ò â ¿

à Ã Ò à Áé ¹ ·ì ã Ëé ¤ ¹ Í×è ¹ ä Áè ä ´é à Å Â à ¡Ô ´ Í Ò ¡ Ò Ã à ¤× Í §

Âé Ò Â ºé Ò ¹ ÁÑ ¹ « Ð à Å Â   à Ë Í Ð æ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

ÇÑ ¹ ¹Õé ¢ Í Ã Ð º Ò Â à Ã×è Í § ã ¹ ËÑ Ç ã ¨ ¡è Í ¹ à »ç ¹ ÍÑ ¹ ´Ñ º á à ¡

à Îé Í  ~     ( ¶ Í ¹ Ë Ò Â ã ¨ Â Ò Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç )

" ¤ Ç Ò Á ¼Ù ¡ ¾Ñ ¹ ã ¹ ÇÑ ¹ ·Õè ( ËÑ Ç ã ¨ ) Íè Í ¹ á Í "

Íè Í ¹ á Í

á Å Ð

Íè Í ¹ ä Ë Ç

à Á×è Í à Ã Ò ¶Ù ¡ ÃØè ¹ ¹é Í § ã Ëé ¤ ÇÒ Á Ë ÇÑ §  ( Å Á æ  á Åé § æ )  ÃÖ à » Åè Ò ? ?

 

à Ã Ò à ÃÔè Á à ÃÕ Â ¹   A c a d e m i c   o r a l   s k i l l   Á Ò ä ´é ¤ ÃÖè § à · Í Á á Åé Ç

µ Í ¹ á à ¡ æ ¡ç ä Áè ÁÕ ã ¤ Ã à ¤é Ò Í Â Ò ¡ ¤ º ´é Ç Â à ¾ Ã Ò Ð à »ç ¹ à ´ç¡ µè Ò § Ê Ò ¢ Ò

ã ªè «Õê . . . ©Ñ ¹ ÁÑ ¹ ¾ Ç ¡ ËÑ Ç Ë Á ͹Õè Ë  ¹è Ò   - -"

ã ¤ Ã à ¤é Ò ¨ Ð Í Â Ò ¡ ¤ º ´é Ç Â     ¨ ÃÔ § »è Ð ? ?

á Åé Ç ©Ñ ¹ ¡ç µé Í § á Ë §è Ç     ( -  - ' )   ¹Ñè § »Ñè ¹ § Ò ¹ à ¾Õ Â § ¼Ùé à ´Õ Â Ç

á Åé Ç â » Ã à ¨ ¤ µè Í Á Ò ¡ç ·Ó ã Ëé à Ã Ò ä ´é à ¨ Í ¹é Í §¤  ¹ ¹Õé

Í Âè Ò ÃÙé à Å Â ÇèÒ ª×è Í Í Ð ä à  à ´Õë Â Ç ¹é Í § à ¢ Ò ¨ Ð á ¾è § ¡ º Ò Å à Í Ò  Îè Ò æ æ

à ¢ Ò à ¢é Ò Á Ò ¶ Ò Á Çè Ò ·Ó § Ò ¹ ÂÑ § ä § ?  á Åé Ç ÁÕ ¡ ÅØèÁ  ÃÖ ÂÑ § ?

à Ã Ò à Í § ¡ç â ´ ´ à ´Õè Â Ç à ´Õ Â Ç ´ Ò Â à Å Â º Í ¡ Çè Ò ä Áè ÁÕ

à Ã Ò ¡Ñ º ¹é Í § ¤ ¹ ¹Õé á Åé Ç ¡ç ¾Õè ·Õè ÃÙé ¨Ñ ¡ ¡Ñ ¹ ¡çä ´é ·Ó § Ò ¹ ´é Ç Â ¡Ñ ¹

µ Í ¹ á Ã ¡ à Ã Ò ª Í º ¾Õè ÍÕ ¡ ¤ ¹ Á Ò ¡ ¡ Çè Ò

à ¾ Ã Ò Ð ¾Õè à ¢ Ò à »ç ¹ Á× Í ¡ Å Í §  ÅèÓ   ÂÔé Á Ê Ç Â

á µè ¹é Í § ¤ ¹ ¹Õé ¡ ÅÑ º µ à § ¢é Ò Á à ¡× Í º ·Ø ¡ Í Âè Ò §

µÑ Ç ÊÙ §  ¼ Í Á   ´Ó   ä Áè Ë Åè Í   á µè . . . ¹Ô ÊÑ Â ´Õ   ( à ¨ê ¾ Í ã Ëé Í ÀÑ Â ä ´é   5 5 5 + )

à ¾ Ã Ò Ð ¤ Ç Ò Á ã ¡ Åé ªÔ ´ ¡Ñ ¹ à Å Â ·Ó ã Ëé à Ã Ò Ë ÇÑè ¹ ä Ë Ç

¹é Í § à ¢ Ò à ¢é Ò Á Ò ·Ó ´Õ ¡Ñ º à Ã Ò Í ÂÙè µ Å Í ´ à Ç Å Ò ·Õè ã ¡ Åé ¡Ñ ¹

à ´Ô ¹ Á Ò Êè § à Ã Ò ·Õè Ë Í ·Ñé § æ ·Õè Ë Í ¹é Í § à ¢ Ò Í ÂÙè µÑé § ä ¡ Å ¡Çè Ò ©Ñ ¹ ÍÕ ¡

ª Ç ¹ à Ã Ò ¹Ñè § à ¶ ¡ ÅÑ º Ë Í ´é Ç Â ¡Ñ ¹

à ´Ô ¹ Á Ò ÃÑ º à Ã Ò ¡è Í ¹ à ÃÕ Â ¹ á Åé Ç ¡ç ä » · Ò ¹ ¢éÒ Ç ¡Ñ ¹ µè Í

ª Ç ¹ à Ã Ò ä » à ·Õè Â Ç µ Å Ò ´ á µè ÇÑ ¹ ¹Ñé ¹§  Ò ¹ ÂØè § à Å Â äÁè  ä ´é ä »

Å Ò ¡ à Ã Ò ä » ªè Ç Â à »ç ¹ ¡Ó ÅÑ § ã ¨ ·Ó à Ã×è Í § ¼è Í ¹ ¼Ñ ¹ · Ë Ò  Ã

> * <

   ¤ ÃÑé § ÊØ ´ ·é Ò Â ¹Õè ÂÔè § á Åé Ç ã Ë ­è

à Ã Ò º Í ¡ Çè Ò ¨ Ð ä » ºé Ò ¹ à ¾×è Í ¹ à ¾ Ã Ò Ð à ¾×è Í ¹ ¡ ÅÑ º ¨ Ò ¡ ¡ ÃØ § à · ¾ Ï

à ¢ Ò ¡ç ¾Ù ´ Çè Ò

" ¢Ñ º à ¶ ¤ ¹ à ´Õ Â Ç Ã Ð ÇÑ § µÑ Ç ´é Ç Â ¹ Ð "  (- -")

((- -))) (((- -)) ((- -))) (((- -))   < <  - - - [ ä Åè ¤ Ç Ò Á ¿Øé § «è Ò ¹ ]

Á Ò ¤ Í Â Ëè Ç § ã Â

Á Ò ¤ Í Â ã Ëé ¡Ó ÅÑ § ã ¨

Á Ò ¤ Í Â ã Ëé ¤ Ç Ò Á Ë ÇÑ §

- ·Ø ¡ Í Âè Ò § ¹Õé ÁÑ ¹ Ë Á Ò Â ¤ Ç Ò Á Çè Ò ÂÑ § ä § ?  -

à ¸ Í ¡Ó ÅÑ § ¨Õ º ¾Õè à Ë Ã Í ?

Ë Ã× Í Çè Ò à ¸ Í ·Ó ÁÑ ¹ à ¾ Ã Ò Ð Á Ò Ã Â Ò ·

¡ Ò Ã ¡ Ã Ð ·Ó ¢ Í § à ¸ Í ·Ó ã Ëé ¾Õè » Ç ´ ã ¨ Á Ò ¡ ¹ Ð

à ¨ç º » Ç ´ ·Õè ÃÙé Çè Ò ÃÑ ¡ à ¸ Í à ¾Õ Â § ¢é Ò § à ´Õ Â Ç

ªè Ç Â ã Ëé ¤Ó µ Í º ·Õè ¡ à Р¨è Ò § Ë ¹è Í Â ä´é ä Ë Á Çè Ò ÁÑ ¹ ¤× Í Í Ð ä à ?

â » Ã ´ Í Âè Ò » Åè Í Â ·Ôé § ä Çé Í ÂèÒ § ¹Õé ¹ Ò ¹ æ

ÃÙé ä Ë Á . . . ÁÑ ¹ · Ã Á Ò ¹ ¹ Ð

 ¤ Ç Ò Á ¼Ù ¡ ¾Ñ ¹ ·Õè ä Áè ÁÕ ¤Ó ¨Ó ¡Ñ ´ ¤ Ç Ò Á

à ¸ Í ¨ Ð ã Ëé ¾Õè à »ç ¹ Í Ð ä à ¡Ñ ¹ á ¹è ?

" á ¿ ¹ "

" ¾Õè "

Ë Ã× Í Çè Ò

" ¤ ¹ ÃÙé ¨Ñ ¡ "

 

 

Íè Í ¹ á Í à Ë Å× Í à ¡Ô ¹ ËÑ Ç ã ¨

 

 

 

 

¹ 24 .. 2552 13:41:31
ѧդ鹵